Leasing.cz je součástí skupiny úspory.cz
hledáte nejvýhodnější povinné ručení, půjčku, cestovní pojištění?

Nacházíte se na stránce: Slovník pojmů

Slovník pojmů

Leasing

V českém prostředí označuje finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing.

Finanční leasing

Nejvyhledávanější a nejrozšířenější formou leasingu je finanční leasing, kterého každoročně využije významné množství občanů i podnikatelů. Finanční leasing je mimořádně výhodný při financování nových i ojetých osobních a užitkových automobilů. Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu leasingu.

Součástí smlouvy mezi nájemcem (Vámi) a pronajímatelem (leasingovou společností) je předkupní právo nájemce na předmět leasingu po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto (většinou povinným) pojištěním. Toto pojištění může mít nižší sazby než individuální pojištění, protože leasingová společnost může s pojišťovnou sjednat lepší sazby. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod.

Při dodržení minimální délky (leasingové) smlouvy lze leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví. Finanční leasing je nabízený velkým množstvím leasingových společností, přičemž jednotlivé nabídky se mohou velmi výrazně lišit — rozdíly v úrokových sazbách a celkových nákladech za celou dobu leasingu dosahují až několik desítek tisíc korun.

Operativní leasing

Je svým charakterem pronájem, který poskytuje nájemci balíček služeb zajišťující maximální servis a komfort dle smluvených podmínek. Variantou operativního leasingu je tzv. Full service leasing, kdy jsou součástí smlouvy i služby. Je u nás obvyklý především jako leasing výpočetní techniky nebo automobilů, kdy dalšími službami jsou např. pravidelné servisní prohlídky, sledování spotřeby (karty CCS), výměna pneumatik a další. Nedílnou součástí je rovněž povinně smluvní a komplexní pojištění (havarijní, proti zcizení) a další druhy doplňkových pojištění. Leasingová společnost zároveň přebírá všechna rizika, která jsou spojená s: vlastnictvím předmětu, provozováním předmětu, poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu. Pokud není uzavřena jiná dohoda, tak po uplynutí doby operativního leasingu zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti.

Zpětný leasing

Je netradiční forma leasingu, při které leasingová společnost odkoupí od žadatele o leasing předmět, který je již v jeho vlastnictví. Po uzavření leasingové smlouvy dochází k převodu vlastnických práv na leasingovou společnost a ta se stává nájemcem předmětu leasingu. Nájemce má stále předmět leasingu plně k dispozici, ale zároveň za něj obdrží finanční prostředky, které může použít pro jiné účely. V následujícím období dochází k průběžnému splácení předmětu leasingu a shodně jako u finančního leasingu po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy disponuje nájemce předkupním právem na tento předmět. Předměty zpětného leasingu můžou být automobily, výrobní zařízení, stroje a další předměty. Cena předmětu leasingu se řídí soudním znaleckým posudkem.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) **

Číslo, které má umožnit žadateli o leasing nebo úvěr lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného leasingu nebo úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Předmět leasingu

Je jím například automobil, stroj, nemovitost, kterou si prostřednictvím leasingu pořizuje žadatel o leasing.

Zůstatková hodnota

Je hodnota, za kterou při řádném ukončení smlouvy odkoupí nájemce od leasingové společnosti předmět leasingu.

Anuita

Platba, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Výše anuita je po smluvené období konstantní (tj. nemění se), např. pravidelná měsíční splátka leasingu nebo úvěru.

Jistina

Objem finančních prostředků, které si dlužník půjčil od věřitele – např. částka, kterou si žadatel o leasing půjčuje od leasingové společnosti.

Bonita

Míra schopnosti/způsobilosti žadatele splácet požadovaný leasing na základě posouzení jeho ekonomické situace.


** Volně převzato z encyklopedie Wikipedia